• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
  บริการงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
 
 
• ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมเสนอรายงาน
   ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3)และสำเนา
   บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• บริการนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้าง
   หุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
   
บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com