• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
  บริการงานทะเบียนธุรกิจ
 
 
• บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบุคคลธรรมดาในรูปแบบของห้างร้าน
• บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท
   เป็นต้น
• บริการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบข้อบังคับของบริษัท
• บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ สำหรับงานทะเบียนบริษัทจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การ
   เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเพิ่ม-ลดสาขา เป็นต้น
• บริการเพิ่ม-ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด
• บริการจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
• บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ
• บริการจดทะเบียนขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
• บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการ รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
• บริการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน
• บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com